มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีค่ะ กรุณา
Login หรือ
Register
หน้าหลัก > หลักสูตรปริญญาโท
แบบสำรวจ
เมนู
รายละเอียดเบื้องต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน คือ

ระดับปริญญาโท

 1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (งดเปิดรับนักศึกษาในปี 2553)
  • วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ
  • วิชาเอกกฎหมายมหาชน
  • วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws Program) วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ

ชื่อปริญญา

 
ชื่อเต็ม นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อักษรย่อ น.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws
อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.M.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาขั้น ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง โดยมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษามหาวิทยาลัย และ
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
หมายเหตุ
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws Program) วิชาเอกกฎหมายมหาชน

ชื่อปริญญา

 
ชื่อเต็ม นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อักษรย่อ น.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws
อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.M.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาขั้น ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง โดยมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษามหาวิทยาลัย และ
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
หมายเหตุ
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws Program) วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ชื่อปริญญา

 
ชื่อเต็ม นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อักษรย่อ น.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws
อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.M.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาขั้น ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง โดยมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษามหาวิทยาลัย และ
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
หมายเหตุ
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก ความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล อีเมล ข้อมูล
1 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
ดูข้อมูล
2 รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ
ดูข้อมูล
3 รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์
ดูข้อมูล
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช t.suvanpanich@gmail.com ดูข้อมูล
5 รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช
ดูข้อมูล
6 รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า
ดูข้อมูล
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม kpanumas@yahoo.com ดูข้อมูล
8 รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ malee.jung@hotmail.com ดูข้อมูล
9 รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์
ดูข้อมูล
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ดูข้อมูล
11 รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
ดูข้อมูล
12 รองศาสตราจารย์วิมาน กฤติพลวิมาน
ดูข้อมูล
13 อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์
ดูข้อมูล
14 รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
ดูข้อมูล
15 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
ดูข้อมูล
ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5
โทรสาร (02) 503-3569, (02) 503-3854
Email lwoffice@stou.ac.th
© 2010 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5