มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีค่ะ กรุณา
Login หรือ
Register
หน้าหลัก > คณาจารย์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
วุฒิการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายประชาคมยุโรป และ กฎหมายเปรียบเทียบระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย Vrije Universitiet Brussels, Belgium
  • LL.M (European Law and International Comparative Law) Vrije Universiteit Brussels, Belgium
  • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย Lancaster University (United Kingdom)
  • Ph.D. (International Economic Law) Lancaster University, United Kingdom Diploma in International Law, The Hague Academy of International Law, The Netherlands
  • Certificate in English Study Skill, Lancaster University, United Kingdom
  • Certificate in Advanced English, Lancaster University, United Kingdom
ไปยังหน้าหลักคณาจารย์
ความเป็นมา
ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5
โทรสาร (02) 503-3569, (02) 503-3854
Email lwoffice@stou.ac.th
© 2010 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5