ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ

ประธานชุดวิชา

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.M. Energy Law and Policy at CEPMLP, University of Dundee
 • Certificate in Intensive English Program at IELI, University of North Texas
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
อาจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์

ประธานชุดวิชา

การศึกษา
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • LL.M. St.John’s University, The United States
 • Ph.D. University of New England, Australia
 • ความเชี่ยวชาญ กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ

ประธานชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 2

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ

ประธานชุดวิชา

การศึกษา
 • อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • LL.M. University of Sheffield
 • Ph.D. University of Sheffield
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์

ประธานชุดวิชา

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายแรงงานชั้นสูง
อาจารย์ชัชชัย ลาภปรารถนา

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • Master of Laws (LL.M.) Southern Methodist University
 • Master of Laws (LL.M.) Temple University
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ประธานชุดวิชา

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.C.L., PH.D. University of London
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
อาจารย์เธียรชัย ณ นคร

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย
 • LL.M. University of Pennsylvania
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
IMG_20150702_2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา เชิดชู

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
 • Certificate in Human Rights, International Institute of Human Rights, Strasbourg, France
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
a_thanutphorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Master of Laws in International Trade and Commercial Law (Pass with Merit) Durham University, United Kingdom
 • Master of Laws in Intellectual Property Law (Pass with Merit) Queen Mary, University of London, United Kingdom
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายการค้าและพาณิชย์ระหว่างประเทศ
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • การระงับข้อพิพาททางเลือก​
a_phongsit
อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. Latrobe University, Australia
 • Ph.D. University of New England, Australia
  (Scholarship of University of New England International Postgraduate Research Scholarship (UNE IPRS) & University of New England Research Award (UNERA))
 • วุฒิบัตร Introduction to Project Management, The University of Adelaide (online program)
 • ประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพทนายความ
 • วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (รุ่น16)
 • วุฒิบัตร Contracts, Harvard University (online program)
 • วุฒิบัตร Understanding Research Methods, University of London
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายล้มละลาย
 • กฎหมายฟื้นฟูกิจการ
a_paninee
รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. American University
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • Certificate in University Teaching and Research in Human Rights
 • Certificate in EU Studies Programme
 • Certificate in Practicing and Advance Technical in International Business and Intellectual Property
 • PH.D. University of New England Australia
 •  
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายแพ่ง
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญหา
 • องค์ความรู้ดั้งเดิมด้านการแพทย์แผนไทย
รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 • ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายว่าด้วยละเมิด
 • กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท
 • กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายมหาชน ​
รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in International Law
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • LL.M. (European Law and International Comparative Law) Vrije Universiteit Brussels

 • Ph.D. (International Economic Law) Lancaster University

 • Diploma in International Law, The Hague Academy of International Law

 • Certificate in English Study Skill, Lancaster University

 • Certificate in Advanced English, Lancaster University

ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. (International Human Rights Law) British Chevening Scholar, University of Essex
 • CERTIFICATE:- International Labour Standards and Human Rights, ILO Turin(Italy); International Criminal Court, Irish National Human Rights Centre, Galway (Ireland); International Human Rights, International Institute of Human Rights, Strasbourg (France);
 • Mphil Institutional Economic Law
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายสิทธิมนุษยชน
 • กฎหมายระหว่างประเทศ (คดีเมือง)
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
 • กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • นิติตรรกศาสตร์และนิติวิธี (Legal Logic and Methodology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภุส แสนเจริญ

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • LL.M (International Trade Law) University of East Anglia, UK
 • LL.M with Merit (Commercial and Corporate Law) Queen Mary, University of London, UK
 • เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • การระงับข้อพิพาททางเลือก
รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน

-----

การศึกษา
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต
 • นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ป.บัณฑิต กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.M. (Master of Laws) Deakin University, Australia
 • Cert., Int'l Human Rights & Personal Data Protection, IIDH, Strasbourg, France
 • Cert., IP Summer school, WIPO-UNIGE, Geneve, Switzerland
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. University of Sydney
 • Doctor of Legal Science (S.J.D.) University of Hong Kong
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
รองศาสตราจารย์สิริพันธ์ พลรบ

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Grad. Dip in Commercial Law (Monash University)
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูต

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • D.E.A. (Droit public) University de Strasbourg III
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นิติศาสตรดุษฎบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
a_aekapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
a_keovalin
อาจารย์เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
a_punnavich
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวิช ทัพภวิมล

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรอาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร TQA Criteria
 • หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร TQA Internal Organization Assessment
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายล้มละลาย
 • กฎหมายลักษณะพยาน
 • กฎหมายฟอกเงิน
a_kritiyada
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Public Administration, California State University, Hayward, U.S.A.
 • Master of Laws, American University, Washington College of Law, U.S.A.
 • Certificate in The US International Tax Law, Leiden University, Netherlands
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายลักษณะหนี้
 • กฎหมายลักษณะละเมิด
 • กฎหมายการคลังและการงบประมาณ
 • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล
a_wanvipa
อาจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Laws International, La Trobe University
 • Doctor of Juridical Science, La Trobe University
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
a_sathita
อาจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก กฎหมายธุรกิจ
 • Master of Laws International Business Laws (Pass with Merit) King's College London
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ผ่านระดับดี)
 • National Advanced Training Program on Successful Technology Licensing Organized by WIPO
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายองค์การการค้าโลก
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า)
 • กฎหมายความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
a_theradej
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช มโนลีหกุล

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. (Master of Laws), University of Southern California, Gould School of Law, U.S.A.
 • LL.M. (Master of Laws) - International and Comparative Law, University of California, Los Angeles, School of Law, U.S.A.
 • S.J.D. (Doctor of Juridical Science), University of Wisconsin, Madison, Law School, U.S.A.
 • Visiting Scholars, University of California, Berkeley, Boalt School of Law, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
a_tawan
อาจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
a_sireekan
อาจารย์สิรีกานต์ อยู่เรือง

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.M. in International Trade Law, University of Essex,United Kingdom
 • LL.M. in Intellectual Property Law, Queen Mary ,University of London ,United Kingdom
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
อ.อาจารี
รองศาสตราจารย์อาจารี

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Laws International, La Trobe University
 • Doctor of Juridical Science, La Trobe University
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
อ.ดร.ศาสดา
อาจารย์ ดร.ศาสดา

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก กฎหมายธุรกิจ
 • Master of Laws International Business Laws (Pass with Merit) King's College London
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ผ่านระดับดี)
 • National Advanced Training Program on Successful Technology Licensing Organized by WIPO
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายองค์การการค้าโลก
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า)
 • กฎหมายความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ผศ.ปวินี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวิณี ไพทอง

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. (Master of Laws), University of Southern California, Gould School of Law, U.S.A.
 • LL.M. (Master of Laws) - International and Comparative Law, University of California, Los Angeles, School of Law, U.S.A.
 • S.J.D. (Doctor of Juridical Science), University of Wisconsin, Madison, Law School, U.S.A.
 • Visiting Scholars, University of California, Berkeley, Boalt School of Law, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
อ.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุุล
อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
การศึกษา
 • ---
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
 •  
 •  
 •  
ความเชี่ยวชาญ
 • ---