ศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. University of Sydney
 • Doctor of Legal Science (S.J.D.) University of Hong Kong
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
a_theradej
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช มโนลีหกุล

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. (Master of Laws), University of Southern California, Gould School of Law, U.S.A.
 • LL.M. (Master of Laws) - International and Comparative Law, University of California, Los Angeles, School of Law, U.S.A.
 • S.J.D. (Doctor of Juridical Science), University of Wisconsin, Madison, Law School, U.S.A.
 • Visiting Scholars, University of California, Berkeley, Boalt School of Law, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
a_wanvipa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Laws International, La Trobe University
 • Doctor of Juridical Science, La Trobe University
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
a_sathita
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก กฎหมายธุรกิจ
 • Master of Laws International Business Laws (Pass with Merit) King's College London
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ผ่านระดับดี)
 • National Advanced Training Program on Successful Technology Licensing Organized by WIPO
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายองค์การการค้าโลก
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า)
 • กฎหมายความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค