รศ.วรวุฒิ
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ชัชชัย
อาจารย์ ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนา

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
และเลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_keovalin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

อ.พงษ์สิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์
อรุณรัตนากุล

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_tawan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_engkarat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์และผู้แทนสภาวิชาการ

a_thanutphorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_aekapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์