รศ.วรวุฒิ
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

จิตตศุภางค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ชัชชัย
อาจารย์ ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนา

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_paninee
รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_wichai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_phongsit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์
อรุณรัตนากุล

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_aekapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_thanutphorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_tawan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์