รศ.วรวุฒิ
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_engkarat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

รองประธานกรรมการสาขาฯ กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้แทนสภาวิชาการ

อาจารย์ ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนา

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
และเลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_keovalin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_punnavich
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_thanutphorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_aekapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์