รศ.ดร.พนมพัทธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป รักษาการแทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_engkarat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนา

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_keovalin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_punnavich
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_thanutphorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

รูป ผศ.ดร.วิวิธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวิธ วงศ์ทิพย์

รักษาการแทนรองประธานฯ
และเลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

a_aekapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

กรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้แทนสภาวิชาการฯ