รศ.วรวุฒิ
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
ศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

ประธานชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • LL.M. (European Law and International Comparative Law) Vrije Universiteit Brussels

 • Ph.D. (International Economic Law) Lancaster University

 • Diploma in International Law, The Hague Academy of International Law

 • Certificate in English Study Skill, Lancaster University

 • Certificate in Advanced English, Lancaster University

ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

ประธานชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
และการวิจัยทางนิติศาสตร์
และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. University of Sydney
 • Doctor of Legal Science (S.J.D.) University of Hong Kong
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ

ประธานชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 2

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน

-----

การศึกษา
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต
 • นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
อ.อาจารี
รองศาสตราจารย์อาจารี
มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Laws International, La Trobe University
 • Doctor of Juridical Science, La Trobe University
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
a_kritiyada
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล

ประธานชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Public Administration, California State University, Hayward, U.S.A.
 • Master of Laws, American University, Washington College of Law, U.S.A.
 • Certificate in The US International Tax Law, Leiden University, Netherlands
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายลักษณะหนี้
 • กฎหมายลักษณะละเมิด
 • กฎหมายการคลังและการงบประมาณ
 • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์

ประธานชุดวิชาบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง

การศึกษา
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • LL.M. St.John’s University, The United States
 • Ph.D. University of New England, Australia
 • ความเชี่ยวชาญ กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ

ประธานชุดวิชาปกครองชั้นสูง

การศึกษา
 • อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • LL.M. University of Sheffield
 • Ph.D. University of Sheffield
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
a_keovalin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
a_tawan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล

ประธานชุดวิชากฎหมายทรัพย์สิน
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
a_theradej
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช มโนลีหกุล

ประธานชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. (Master of Laws), University of Southern California, Gould School of Law, U.S.A.
 • LL.M. (Master of Laws) - International and Comparative Law, University of California, Los Angeles, School of Law, U.S.A.
 • S.J.D. (Doctor of Juridical Science), University of Wisconsin, Madison, Law School, U.S.A.
 • Visiting Scholars, University of California, Berkeley, Boalt School of Law, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
อ.พงษ์สิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. Latrobe University, Australia
 • Ph.D. University of New England, Australia
  (Scholarship of University of New England International Postgraduate Research Scholarship (UNE IPRS) & University of New England Research Award (UNERA))
 • วุฒิบัตร Introduction to Project Management, The University of Adelaide (online program)
 • ประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพทนายความ
 • วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (รุ่น16)
 • วุฒิบัตร Contracts, Harvard University (online program)
 • วุฒิบัตร Understanding Research Methods, University of London
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายล้มละลาย
 • กฎหมายฟื้นฟูกิจการ
a_sathita
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก กฎหมายธุรกิจ
 • Master of Laws International Business Laws (Pass with Merit) King's College London
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ผ่านระดับดี)
 • National Advanced Training Program on Successful Technology Licensing Organized by WIPO
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายองค์การการค้าโลก
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า)
 • กฎหมายความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
a_wanvipa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Laws International, La Trobe University
 • Doctor of Juridical Science, La Trobe University
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
a_sireekan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรีกานต์ อยู่เรือง

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.M. in International Trade Law, University of Essex,United Kingdom
 • LL.M. in Intellectual Property Law, Queen Mary ,University of London ,United Kingdom
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นิติศาสตรดุษฎบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
a_thanutphorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

ประธานชุดวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
และความรับผิดในผลิตภัณฑ์

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Master of Laws in International Trade and Commercial Law (Pass with Merit) Durham University, United Kingdom
 • Master of Laws in Intellectual Property Law (Pass with Merit) Queen Mary, University of London, United Kingdom
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายการค้าและพาณิชย์ระหว่างประเทศ
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • การระงับข้อพิพาททางเลือก​
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล

ประธานชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวิธ วงศ์ทิพย์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ป.บัณฑิต กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.M. (Master of Laws) Deakin University, Australia
 • Cert., Int'l Human Rights & Personal Data Protection, IIDH, Strasbourg, France
 • Cert., IP Summer school, WIPO-UNIGE, Geneve, Switzerland
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
อ.ดร.ศาสดา
อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโททางกฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์  แห่งกรุงปารีส - ปารีส 2 (PANTHÉON-ASSAS) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกทางกฎหมาย (กฎหมายมหาชน) เกียรตินิยมดีมากด้วยความชื่นชมของคณะกรรมการสอบอย่างเป็นเอกฉันท์ (avec les félicitations du jury à   l’unanimité) มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ แห่งกรุงปารีส - ปารีส 2 (PANTHÉON-ASSAS) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ความเชี่ยวชาญ
 • กฎหมายมหาชน ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง กฎหมายรัฐสภา กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ กฎหมายปกครองท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมายกับนโยบายและการวางแผนสังคม กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายเศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองฝรั่งเศส ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการอื่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
a_aekapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เนติบัณฑิตไทย
ความเชี่ยวชาญ
 • ----
ผศ.ปวินี
รองศาสตราจารย์ ดร. ปวินี ไพรทอง

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M. (Master of Laws), University of Southern California, Gould School of Law, U.S.A.
 • LL.M. (Master of Laws) - International and Comparative Law, University of California, Los Angeles, School of Law, U.S.A.
 • S.J.D. (Doctor of Juridical Science), University of Wisconsin, Madison, Law School, U.S.A.
 • Visiting Scholars, University of California, Berkeley, Boalt School of Law, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
อ.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล
-----
การศึกษา
 • ---
ความเชี่ยวชาญ
 • ---
IMG_20150702_2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์จิรา เชิดชู

-----

การศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ผ่านระดับดี) สาขากฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
 • Certificate in Human Rights, International Institute of Human Rights, Strasbourg, France
ความเชี่ยวชาญ
 • ---