นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์

หัวหน้างานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ)

นางทิพรัตน์ วงษ์พรหม จิตรีถิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นางทิพวรรณ ประเสริฐทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​

พี่สมพงษ์

นายสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รูปนิ
นางสาวลลิดา วุฒิกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุจิตรา
นางสาวสุจิตรา พุ่มไสว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จิตตินันท์
นางสาวจิตตินันท์ สวดมาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​

อนัญญา
นางสาวอนัญญา จำปากะนันท์​

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป