ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา 
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 
ชุดวิชากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด และลักษณะหุ้นบริษัทชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ ปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ
ชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
ชุดวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและความรับผิดในผลิตภัณฑ์
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและพยานชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชากฎหมายแรงงานชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
ชุดวิชากฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมาย
ความรับผิดในผลิตภัณฑ์
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชาทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2
ชุดวิชาอนุญาโตุลาการ
การค้าระหหว่างประเทศ
รายละเอียดชุดวิชา
 • แผนกิจกรรมชุดวิชา
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
 • รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2