สอนเสริมนิติ

ตารางสอนเสริม
และศูนย์สอนเสริม

ปริญญาตรี

ตารางสอนเสริม
และศูนย์สอนเสริม

ปริญญาโท ตารางสัมมนาเสริม

ตารางสอนเสริม
และศูนย์สอนเสริม

ปริญญาเอก

หน่วยเน้นสอนเสริม

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2561
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2561
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (กฎหมายมหาชน)
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2563