เอกสารประกอบการศึกษาชุดวิชา 41461 กฎหมายปกครอง
banner_exam3
banner_exam2
PlayPause
previous arrow
next arrow

สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.

  • เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางนิติศาสตร์ ในระบบการศึกษาทางไกลตามมาตรฐานสากล และมีบทบาทชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย

ข่าวและกิจกรรม

ข้อมูลทั่วไป

..ดังปรากฏในรายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด (พ.ศ 2521)

วิชาบังคับ

ที่เสนอต่อทบวง มหาวิทยาลัย และผลของการสำรวจ ความต้องการของสังคมที่มีต่อวิชากฏหมาย (พ.ศ 2523)

วิชาเลือก

1. กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
2. กฎหมายอาญาชั้นสูง.
3. กระบวนยุติธรรมชั้นสูง

ผู้บริหารปัจจุบัน

คณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล
และทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์

รักษาการแทนรองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ)

You are a student, want to be an intern with us?

—————

พูดถึง "นิติ มสธ."

ความเห็น แนวคิด ประสบการณ์ ความประทับใจ ที่มีต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.