เอกสารประกอบการศึกษาชุดวิชา 41461 กฎหมายปกครอง
banner_exam3
banner_exam2
PlayPause
previous arrow
next arrow

สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.

  • เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางนิติศาสตร์ ในระบบการศึกษาทางไกลตามมาตรฐานสากล และมีบทบาทชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย

ข่าวและกิจกรรม

ข้อมูลทั่วไป

..ดังปรากฏในรายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด (พ.ศ 2521)

วิชาบังคับ

ที่เสนอต่อทบวง มหาวิทยาลัย และผลของการสำรวจ ความต้องการของสังคมที่มีต่อวิชากฏหมาย (พ.ศ 2523)

วิชาเลือก

1. กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
2. กฎหมายอาญาชั้นสูง
3. กระบวนยุติธรรมชั้นสูง

ผู้บริหารปัจจุบัน

คณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

You are a student, want to be an intern with us?

—————

พูดถึง "นิติ มสธ."

ความเห็น แนวคิด ประสบการณ์ ความประทับใจ ที่มีต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.