สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.

  • เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางนิติศาสตร์ ในระบบการศึกษาทางไกลตามมาตรฐานสากล และมีบทบาทชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย

ข่าวและกิจกรรม

ข้อมูลทั่วไป

..ดังปรากฏในรายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด (พ.ศ 2521)

วิชาบังคับ

ที่เสนอต่อทบวง มหาวิทยาลัย และผลของการสำรวจ ความต้องการของสังคมที่มีต่อวิชากฏหมาย (พ.ศ 2523)

วิชาเลือก

1. กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
2. กฎหมายอาญาชั้นสูง.
3. กระบวนยุติธรรมชั้นสูง

ผู้บริหารปัจจุบัน

คณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

รศ.วรวุฒิ

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ชัชชัย
อาจารย์ ดร.ชัชชัย ลาภปรารถนา

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

You are a student, want to be an intern with us?

—————

พูดถึง "นิติ มสธ."

ความเห็น แนวคิด ประสบการณ์ ความประทับใจ ที่มีต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.