โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมและศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประชุมและการประเมินค่างาน

facebook สาขาวิชานิติศาสตร์