ดังปรากฏในรายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด (พ.ศ 2521) ที่เสนอต่อทบวง มหาวิทยาลัย และผลของการสำรวจ ความต้องการของสังคมที่มีต่อวิชากฏหมาย (พ.ศ 2523) โดยคณะกรรมการการศึกษาและจัดทำ โครงการสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจศึกษาวิชานิติศาสตร์ถึงร้อยละ 83.11 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ทางด้านวิชานิติศาสตร์อย่างกว้างขวาง และเหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่ของตนตาม ความต้องการของสังคม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีนโยบายที่จะส่งเสริม การศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่จบการศึกษา ขั้นปริญญาตรีและอนุปริญญาในสาขาวิชาอื่น ตลอดจนประชาชนผู้สนใจในวิชากฏหมายเพื่อเป็นการให้ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

  1. ผลิตบัณฑิตวิชานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคม
  2. พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม กับลักษณะงานและสภาพสังคม
  3. ส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าทางด้านกฏหมายให้กว้างขวางทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย และให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและหน้าที่การงาน ตลอดจนให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับต่าง ๆ

สัญลักษณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์  เป็นรูปองค์เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ของ มสธ.  องค์เจดีย์อยู่ภายในวงกลมวงใหญ่เส้นหนาและบาง หมายถึงธรรมจักร หรือธรรมศาสตร์  ตรงกลางเป็นตราชู 2 แขน และมีวงกลมเส้นหนาวงเล็ก สื่อความหมายถึงบุคคล

โดยรวมแล้ว สัญลักษณ์ดังกล่าวหมายถึง บุคคลผู้ศึกษาหาความรู้จากศาสตร์แห่งความเป็นธรรม ในสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.นี้ จะสามารถใช้ความรู้  ความสามารถ  เพื่อดำรงความเป็นธรรม  ความชอบธรรม  ให้เกิดแก่สังคม และ มวลมนุษย์

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางนิติศาสตร์ ในระบบการศึกษาทางไกลตามมาตรฐานสากล และมีบทบาทชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย

โครงสร้างการบริหาร

structure_niti