ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561-TQF)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำชุมชน (1 ปี)
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี)

บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก

1. ระดับปริญญาโท

  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
   • วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ
   • วิชาเอกกฎหมายมหาชน
   • วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ระดับปริญญาเอก

  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)