https://youtu.be/3al0RgTUVOg

สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.

  • เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางนิติศาสตร์ ในระบบการศึกษาทางไกลตามมาตรฐานสากล และมีบทบาทชี้นำสังคมให้ตระหนักถึงคุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย


หลักสูตร

ข่าวและกิจกรรม

ข้อมูลหลักสูตร

 

ข้อมูลทั่วไป

..ดังปรากฏในรายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด (พ.ศ 2521)

 

วิชาบังคับ

ที่เสนอต่อทบวง มหาวิทยาลัย และผลของการสำรวจ ความต้องการของสังคมที่มีต่อวิชากฏหมาย (พ.ศ 2523)

 

วิชาเลือก

1. กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
2. กฎหมายอาญาชั้นสูง
3. กระบวนยุติธรรมชั้นสูง

ผู้บริหารปัจจุบัน

คณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

รศ.วรวุฒิ

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ชัชชัย
อาจารย์ ดร.ชัชชัย  ลาภปรารถนา

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์และเลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

You are a student, want to be an intern with us?

—————


Apply your application

พูดถึง “นิติ มสธ.”

ความเห็น แนวคิด ประสบการณ์ ความประทับใจ ที่มีต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.

https://youtu.be/AbobVZcaFechttps://youtu.be/xRaIUdRGbJs